Ski Team Travels to Colorado

The Onekama Ski Team traveled to Copper Mountain, Colorado.

Photos by Mr. Pat Bentley

Day 2

Photos by Mr. Pat Bentley

Day 3

Photos by Mr. Pat Bentley